Contact, Connect, Communicate, Collaborate

A new and exciting networking initiative, The Power House gives you the ideal opportunity to make new contacts from across the region so that you can connect with the business men and women who will help you grow your business, grow your tribe and grow your confidence.

Meeting once a quarter in a different venue across the region, The Power House will open up new doors, new opportunities and bring you in to contact with new and interesting people who are interested in who you are and what you do.

Each quarter we will bring you carefully selected, inspiring speakers to share their story, their experiences, to share hints and tips so you avoid the mistakes they made along the way.

Business and personal development will be on the top of the agenda along with lots of fun and laughter. We will introduce you to the teams behind The Power House and to the resources and support services that will help you along the way.

The Power House is brought to you by Co & Associates in association with Network She, World Pay, JV Banks, Nelson Myatt, ION, 20 Twenty and Supertemps.

Beth yw Busnes Cymru?

Gwasanaeth sydd wedi’i ariannu’n gyfan gwbl yw Busnes Cymru. Mae’n rhoi cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Mae’r cymorth hwn yn cynnwys darparu mynediad at wybodaeth, gweithdai ac arweiniad ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb trwy ein canolfannau Busnes Cymru rhanbarthol. Rydym yn gweithredu trwy gredu bod pob darpar entrepreneur a pherchennog busnes yn wynebu set unigryw o heriau. Mae ein hamrywiaeth eang o wasanaethau wedi’u teilwra i gefnogi’ch nodau entrepreneuraidd: p’un ai ydych yn cychwyn busnes neu’n ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o dyfu ac ehangu.

Bydd ein tîm mewnol o Gynghorwyr a Rheolwyr Cysylltiadau yn darparu cyngor busnes cyffredinol yn ogystal â chymorth arbenigol mewn meysydd fel Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd Adnoddau, Tendro, Masnach Ryngwladol a Mentora.

Trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau diagnostig busnes a chreu cysylltiadau brocera â’u rhwydweithiau eang o sefydliadau cymorth busnes, bydd ein cynghorwyr yn gweithio’n agos â chi i ddatblygu cynlluniau gweithredu pwrpasol i helpu’ch busnes i dyfu.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Busnes Cymru heddiw.

Cefnogi busnesau yng Nghymru

What is Business Wales?

Business Wales is a fully funded service that provides impartial, independent support and advice to people starting, running and growing a business in Wales.

This support includes providing accessto information, workshops and guidance online, over the telephone and face to face through our regional Business Wales centres. We operate on the premise that every aspiring entrepreneur and business owner faces a unique set of challenges. Our wide range of services are tailored to support your entrepreneurial goals: whether it’s getting your business off the ground or finding new ways to grow and expand.

Our in-house team of Advisers and Relationship Managers provide general business advice in addition to specialist support in areas such as HR, Sustainability, Tendering, International Trade and Mentoring.

Utilising a selection of business diagnostic tools and brokering relationships with their extensive networks of business support organisations, our advisers will work closely with you to develop bespoke action plans to help your business grow.

To find out more, get in touch with Business Wales today.

Supporting businesses in Wales